Ubytovací poriadok
Kaštieľ Chateau DIVA - Turčianske Teplice

 • Hosť, ktorý má záujem byť ubytovaný v hoteli musí byť po príchode do hotela riadne prihlásený na recepcii, kde predloží platný občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti s fotografiou.
 • Prihlásením na recepcii sa hosť hotela zaväzuje dodržiavať „Ubytovací poriadok“.
 • Prihlásením na recepcii sa každý ubytovaný hosť zaväzuje uhradiť účet za ubytovanie a poskytnuté služby vopred, pri ubytovávaní.
 • Pri nástupe hosť obdrží na recepcii 1 zväzok kľúčov na ktorom sa nachádza kľúč od hlavného vchodu do budovy a kľúč od samotného apartmánu.
 • Check-In (do 20:00) a Check Out (do 10:00) je možné zmeniť len po dohode s pracovníkom recepcie a po uhradení poplatku (závisí od času).
 • V prípade, že hotel nemá pre hosťa voľnú izbu dohodnutú v rezervácii, môže mu ponúknuť náhradnú izbu, pričom suma za izbu nesmie presahovať sumu dohodnutú v rezervácii.
 • Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu hotel poskytnúť aj inú izbu v závislosti od obsadenosti.
 • Priestory hotela sú nefajčiarske, fajčenie je povolené len na vonkajších miestach vyhradených na fajčenie. Za nedodržanie zákazu fajčenia môže hotel požadovať pokutu do výšky 300€ a predčasne ukončiť pobyt hostí.
 • V celom priľahlom areáli platí prísny zákaz zakladania otvoreného ohňa.
 • Parkovanie v areáli hotela je možné len pre ubytovaných hostí.
 • Návštevy môže hosť prijímať len v exteriéry budovy a je striktne zakázané využívať bazén, detský kútik, vonkajšie zariadenie a vybavenie osobám, ktoré nie sú v objekte ubytované!
 • Žiadame všetkých hostí, ktorí využívajú detký kútik, aby sa pred vstupom vyzuli a pred opustením ho upratali. Do suchého bazénu je umožnené vstupovať len deťom do 3 rokov. 
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechávať deti mladšie ako 10 rokov bez dozoru v priestoroch hotela, alebo pri bazéne, či trampolíne.
 • V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je v hoteli nočný kľud. Počas jeho trvania správanie hostí hotela nesmie rušiť ostatných hostí. V hoteli v tomto časovom intervale platí zákaz napr. hlasného spevu, výrazná hlasitosť televízie, krik, atď. a to na izbách, chodbách a podobne.
 • Hosťom nie je povolené bez súhlasu pracovníka recepcie vykonávať úpravy na izbách alebo v priestoroch hotela ako napr. premiestňovanie nábytku alebo jeho častí, zásahy do inštalačných rozvodov.
 • Zabudnuté veci hotel eviduje po dobu 1 mesiaca a posielame ich hosťovi len na požiadanie a jeho vlastné náklady.
 • Hoteloví zamestnanci sú oprávnení vstupovať do izby hosťa v nevyhnutných prípadoch ako je napr. upratanie, údržba - v prípade poruchy, poskytnutie prvej pomoci atď.
 • Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie hotela, je povinný ohlásiť to na recepcii ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu.
 • Hotelovým hosťom je umožnené vodiť na izbu psov, prípadne iné malé domáce zvieratá len po dohode s pracovníkom recepcie a za splnenia podmienok zaslaných spolu s potvrdením rezervácie. V opačnom prípade si ubytovacie zariadenie vyhradzuje právo potenciálneho hosťa neubytovať.
 • Hotel nezodpovedá za veci, ktoré si hosť zanechal v aute na nestráženom parkovisku.
 • Uteráky a osušky neslúžia na odličovanie, alebo utieranie znečistenej obuvy. V prípade ich znehodnotenia bude ubytovacie zariadenie vyžadovať od hosťa finančnú náhradu škody.
 • Uteráky a osušky sa menia len pri dlhodobejších pobytoch, t.j. po každej šiestej noci. Na požiadanie je možné hosťom vymeniť uterák, príp. osušku aj skôr a to za poplatok (2€ za uterák, 4€ za osušku).
 • Apartmány sa počas krátkodobých pobytov hostí (do 4 nocí neupratujú). Po odbývaných 5 nociach je možné na požiadanie hosťa apartmán upratať (vysávanie+ zmývanie podláh + WC + kúpeľňa + kuchynská linka). Špinavé riady v rámci preupratovania neumývame. Pokiaľ má hosť záujem službu upratania využívať aj viac, ako 1x za 5 odbývaných nocí, je to možné za úhradu 20€.
 • Lôžkoviny (plachta, obliečka na paplón a vankúš) je možné vymeniť počas pobytu len za poplatok vo výške 3€ vankúš, 5€ obliečka na paplón a 5€ plachta).
 • Nádoby na triedený odpad sú umiestnené pri vstupnej bráne do objektu a hosťom smeti z apartmánov nevynášame.
 • Bazén je dostupný počas letnej sezóny v závislosti od počasia v čase od 9:00 do 19.-20:00, alebo podľa dohody. Prísne sa zakazuje do bazénu skákať ako dospelým, tak aj deťom a vstupovať do neho v spodnej bielizni. Rovnako sa zakazuje do bazénu vchádzať s ostrými predmetmi, prípadne do neho hádzať kamene a iné cudzie objekty. Prevádzkovateľ si vyhradzuje bazén uzavrieť s dôvodu bezpečnosti pri pravidelnej údržbe, stabilzácii bazénovej chémie, alebo v prípade poruchy.
 • V prípade požiaru sa hosť riadi požiarnym poriadkom, ktorý je umiestnený na každej hotelovej izbe.
 • Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadne návrhy na zlepšenie prevádzky hotela prijíma pracovník recepcie/prevádzkový manager.
 • Hosť hotela je povinný riadiť sa a dodržiavať „Ubytovacím poriadkom“. V prípade, že hosť poruší „Ubytovací poriadok“ má hotel právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacej resp. inej služby a to aj pred uplynutím dohodnutej doby pobytu.
 • V prípade že hosť poruší ustanovenia hotelového poriadku vážnym spôsobom, má hotel podľa § 759 od. 2 Občianskeho zákonníka právo bezodkladne odstúpiť od zmluvy o ubytovacích službách

v Turčianskych Tepliciach 1.1.2023